Политики за поверителност

Практическа Дерматология ЕООД е администратор на личните данни, предоставени от Вас чрез настоящия уебсайт www.neoval.info, включително чрез неговата мобилна версия и чрез профилите на Neoval в социалните мрежи като Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube или чрез други канали на комуникация.

 

I.    Данни за администратора

Практическа Дерматология ЕООД ЕИК 103958190 със седалище и адрес на управление в град София 1408, ж.к. Иван Вазов, улица Краище 29, ет. 4 ап. 7, управител Аргир Василев Аргиров е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство.

 

II.    Категории данни, обработвани от Практическа Дерматология ЕООД:
•    ако Вие сте потребител, който е отправил запитване или друго изявление, чрез уебсайта www.neoval.info, като за тази цел е попълнил форма за контакт, ще получим и обработваме Ваши идентификационни данни и данни за контакт (име, телефон и имейл).
•    ако Вие сте регистриран потребител на социалните мрежи (Facebook, Instagram, Pinterest,YouTube и други), който е отправил запитване, коментар или друго изявление до нас, чрез нашите профили или фен страници в посочените социални мрежи, ще получим и обработваме Ваши идентификационни данни и данни за контакт (потребителско име, име, телефон и имейл). 

 

III.    Цели на обработката

Ние обработваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт за целите на изготвяне и изпращане на отговор на въпроси, оплаквания, запитвания и други изявления, отправени до нас чрез попълване на форма за контакт в уебсайта www.neoval.info, както и чрез нашите профили в социалните мрежи. 

Практическа Дерматология ЕООД не изисква предоставянето от потребителите на чувствителни данни. Ако от потребител ни бъдат предоставени данни за здравословното му състояние или за здравословното състояние на негови деца, ненавършили 14 години, ние можем, с неговото изрично съгласие, да използваме тези данни за целите на изготвянето и изпращането на отговор на поставения въпрос до посочените данни за контакт. Ако не е дадено изрично съгласие да обработваме такива данни, но въпреки това те ни бъдат разкрити, потребителят предоставил данните носи риска и отговорността за това. Ние няма да обработваме тези данни и те ще бъдат заличени, когато тяхното получаване бъде установено.

 

IV.    Правно основание за обработването
Основанието, на което обработваме Вашите данни е чл. 6, пар. 1, б. „a“ от ОРЗД (GDPR) или ние обработваме Вашите лични данни на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълването и изпращането от Вас на изявление чрез формата за контакт на уебсайта www.neoval.info или чрез изпращането до нас на съобщение или публикуването на коментар в нашите профили в социалните мрежи (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube и други).

Обработването на Вашите лични данни от нас е отделно и различно от обработването на данните Ви от администраторите на съответните социални мрежи за целите и на основанията, определени от тях.

 

V.    Задължение за предоставяне на данни 
Вие не сте длъжни да ни предоставяте Ваши данни. Попълването на формата за контакт и изпращането до нас на изявления чрез нея е изцяло доброволно. Ако не желаете да ни предоставите Вашите лични данни, Вие няма да можете да отправите запитването си до нас, но всички останали функционалности на уебсайта  www.neoval.info ще продължат да бъдат достъпни.

 

VI.    Срок за съхранение на данните

Предоставените от Вас лични данни, обработвани за целите на изготвяне и изпращане на отговор на запитвания и други изявления до нас, ще бъдат съхранявани за период от 12 месеца след изпращането на отговор от наша страна.


 
VII.     Данни, събирани чрез „бисквитки”

Посредством „бисквитки“ ние събираме информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до www.neoval.info (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате функционалностите на сайта, но не и данни, които Ви идентифицират лично. Събираната информация може да ползва за целите на вътрешната статистика и системно администриране на уебсайта. Ние не събираме и не осъществяваме достъп до информация относно посещавани от Вас сайтове, различни от www.neoval.info.

Тази информация се събира и обработва въз основа на Вашето съгласие за използване на „бисквитки“. Информация за видовете използвани от нас „бисквитки“ можете да намерите в Информация за „бисквитките“. Вие можете да изберете да изтриете нашите бисквитки чрез опциите на Вашия браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

 


VIII.    Автоматизирано вземане на решения

Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране 
„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 

IX.     Получатели на данните
Получатели на данните Ви могат да бъдат:
•    държавни органи или длъжностни лица в рамките на техните правомощия и/или когато това е предвидено в нормативен акт;
•    обработващи лични данни – договорни партньори на администратора, обработващи данните от наше име и предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да протича в съответствие с приложимото законодателство;
•    пощенски и куриерски доставчици, при адресиране на кореспонденция.

Можем да споделим Вашите лични данни с трети лица и за да защитим свой законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим други потребители, системи и сървъри.

 

X.    Вашите права, като субекти на данните

Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора
Имате право да получите от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация – целите на обработването, съответните категории лични данни, получатели и категории получатели, пред които ще бъдат или са разкрити личните данни, по-специално в трети държави или международни организации, срокът за който ще се съхраняват данните Ви, а ако не е възможно този срок да бъде изначално определен – начина за определяне на критериите за срока, съшествуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, както и да възразите срещу обработването, правото Ви на жалба до надзорен орган, както и информация за източника, от който са получени личните Ви данни, в случай че това не сте самите Вие и дали данните са от публично достъпен източник. Имате право, да получите информация дали въз основа на вашите данни се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и в този случай – да изискате съществена информация относно прилаганата логика, както и значението и предвидени последствия от това обработване.
Достъпът се предоставя безплатно, след получаване на искане от субекта на данните, отправянето до нас. При необходимост, преди осигуряването на достъп, можем да изискаме допълнителна информация с оглед надлежната Ви идентификация. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме. 

 

Право на коригиране
Имате право да изискате да коригираме Ваши данни, обработвани и съхранявани от нас, когато има неточности в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право да изискате попълване на непълните лични данни, включително чрез добавяне на декларация.

 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Имате право да изискате изтриване на личните Ви данни, без ненужно забавяне, ако е налице поне едно от следните условия: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; обработването се е основавало само на Вашето съгласие, без да е налице друго законово основание за това, и Вие сте оттеглили това съгласие; в случай че сте възразили срещу обработването и няма законови основания, които да имат преимущество; обработването на личните данни е било незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение на администратора; личните данни са били събрани с цел предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Ние можем да откажем да заличим личните Ви данни, но само при наличие на законно основание за това.

 

Право на ограничаване на обработването
Имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, ако е налице поне едно от следните условия: оспорили сте точността на личните данни. В този случай може да искате ограничаване на обработването, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете те да бъдат изтрити; администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси, като субект на данните.
В тези случаи, ако отправите искане за ограничаване на обработването и е налице някое от горните условия, личните Ви данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

 

Право на преносимост на данните
Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, ако към този момент са налице едновременно следните условия: обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Можете да изисквате пряко прехвърляне на данните Ви от администратора към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение срещу обработването
Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, да възразите срещу обработване на личните Ви данни в случаите на обработване основаващо се на необходимост за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора или когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.
В този случай администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, като субект на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

Право да не бъдете обект на автоматизирано взимане на индивидуални решения, включително профилиране.
Имате право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Това право не се прилага, ако решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и администратора, е разрешено от приложимо законодателство, в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните Ви интереси, като субект на данните или се основава на Вашето изричното съгласие.

 

Право на оттегляне на съгласието
Ако обработваме личните Ви данни само въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието е безплатно и за да го направите следва ни информирате в писмен по имейл или по пощата.

 

Право на жалба до надзорен орган
Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е надзорен орган по защита на личните данни в Република България, ако считате, че обработването на Ваши лични данни, нарушава приложимото законодателство.
Имате право на съдебна защита по установения за това ред.
Данни за контакт с КЗЛД ше намерите на https://www.cpdp.bg/
Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, можете да се свържете с нас по един от следните начини:
•    по имейл: office@neoval.info;
•    по пощата: град София 1408, ж.к. Иван Вазов, улица Краище 29, ет. 4 ап. 7;
•    за допълнителна информация: тел. +359 29 96 30 70.


Упражняването на правата Ви, описани по-горе се осъществява безплатно. Единствено в случай че исканията са явно неоснователни или прекомерни, включително поради своята повторяемост, имаме правото да наложим разумна такса, въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия или да откажем да предприемем действия по искането.

Локация