Общи условия

I.    Въведение

Използването от Ваша страна на уебсайта www.neoval.info се счита за приемане на настоящите правила за ползване, които са правнообвързващо споразумение между Вас и оператора на интернет-страницата - Практическа Дерматология ЕООД, ЕИК 103958190, със седалище и адрес на управление: град София 1408, ж.к. Иван Вазов, улица Краище 29, ет. 4 ап. 7.

 

II.    Авторски права

Дизайнът, съдържанието и марките, включително техните графични изображения, на този уебсайт са защитени с авторско право. Забранено е използването им без предварително писмено съгласие от собственика, като достъпът на потребителите до този уебсайт, сам по себе си, не се счита за такова. Всяко неразрешено използване на съдържанието може да се счете за нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

Възпроизвеждането на каквото и да е съдържание, публикувано на този уебсайт, е разрешено единствено за лична употреба с информационна цел. Всякаква друга употреба на такова съдържание, особено за търговски цели, е забранена, освен ако не е дадено предварително писмено разрешение от Практическа Дерматология ЕООД.

Ако на този уебсайт има препратки към търговски марки на трети страни, техни материали и/или названия, това не означава, че тези страни са одобрили този уебсайт или негово съдържание. Търговските марки, собственост на други лица, използвани на този уебсайт са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Практическа Дерматология ЕООД си запазва правото да предприеме подходящи действия за защита на правата си на интелектуална собственост при тяхното нарушаване, включително по съдебен път.

 

III.    Ограничаване на отговорността 

Информацията, достъпна чрез този уебсайт, се предоставя единствено за информационни цели. Снимките на продуктите, показани на уебсайта, не са обвързващи. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на потребителя

Практическа Дерматология ЕООД не е отговорно за вредите, преки или непреки, които могат да възникнат, за когото и да е, от достъпа до уебсайта, невъзможността за достъп до уебсайта или употребата на уебсайта и/или достоверността, приписвана на каквато и да е информация, произхождаща пряко или непряко от уебсайта. 

Практическа Дерматология ЕООД не е отговорно за неточности, грешки или пропуски, съдържащи се в уебсайта. Не се гарантира надежността или изчерпателността на информацията, достъпна на сайта и това дали тя отговаря на определени специфични критерии за качество и представяне. Потребителят използва тази информация на своя отговорност и носи риска за всички действия, предприети от него, вследствие на използването ѝ.

Потребителите на този уебсайт нямат право чрез него да разпространяват информация, която може да породи гражданска или наказателна отговорност, както и клеветническа информация, обидно, порнографско или друго, противоречащо на закона и морала, съдържание.

 

IV.    Връзки с други уебсайтове

Определени хиперлинкове в този уебсайт водят до уебсайтове, поддържани от трети лица. Практическа Дерматология ЕООД няма контрол над тази уебсайтове и не носи каквото и да е отговорност за тяхното съдържание. Намиращите се на този уебсайт линкове не представляват израз на връзка между Практическа Дерматология ЕООД от една страна, и от друга страна, тези уебсайтове и техните оператори. Тези уебсайтове имат свои условия за ползване и правила за поверителност, различни от настоящите, и Практическа Дерматология ЕООД не носи отговорност за информацията, която потребителят разкрива пред други уебсайтове чрез ползване на линковете към тях. 

Никое лице няма право да създава линк, водещ към уебсайта www.neoval.info, без изричното предварително съгласие на Практическа Дерматология ЕООД.

 

V.    Защита на личните данни

Практическа Дерматология ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на закона и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на личните данни, предоставени от потребителите, в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство.

Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този уебсайт. В определени случаи, като например отправяне на запитвания, потребителите следва да ни предоставят свои лични данни като имена, дата на раждане, имейл адрес, адрес, телефонен номер за контакт и др. Тези данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които са били събрани или получени. При отказ да предостави данните си, съответното лице може да бъде ограничено в използването на пълната функционалност на уебсайта, като например може да бъде ограничено да отправи запитване. С предоставянето на личните данни лицето, за което се отнасят данните, или съответно неговият законен представител, изрично се съгласява Практическа Дерматология ЕООД да ги администрира и обработва лично или чрез трети лица. Предоставянето на лични данни на малолетни лица и даването на съгласие за тяхната обработка става от техен родител или настойник, а на непълнолетни лица – лично, със съгласието на техен родител или попечител.

Всеки потребител има възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки потребител има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Всеки потребител има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Практическа Дерматология ЕООД, като изпрати писмено искане на следния адрес: град София 1408, ж.к. Иван Вазов, улица Краище 29, ет.4, ап.7 или и-мейл адрес: office@neoval.info. В случаите, когато се обработват лични данни на малолетни или непълнолетни лица, тези права се упражняват от техен родител или настойник или съответно със съгласието на техен родител или попечител.

За повече подробности вижте: „Информация предоставяна на субектите на данни“

 

VI.    Други

Практическа Дерматология ЕООД си запазва правото, по своя преценка и без да е необходимо предупреждение, да промени, прекъсне или прекрати достъпа до уебсайта, частично или изцяло, без да носи отговорност за евентуалните последствия от това си решение.

Настоящите условия са регулират от българското законодателство и всякакви спорове ще се отнасят за разрешаване до компетентния български съд

Практическа Дерматология ЕООД може да променя тези условия за ползване по всяко време. Всички промени ще бъдат отразени на тази страница и влизат в сила от публикуването им. 

Когато посещавате уебсайтa www.neoval.info във Вашето устройство могат да бъдат инсталирани бисквитки.

За повече информация вижте: „Информация за бисквитките“

Информация за „бисквитките“ (cookies)

 

I.    Обща информация
Бисквитката е файл, съхраняван на Вашето устройство (мобилен телефон, компютър), изпратен от уеб сървър към интернет браузър, а след това връщан (непроменен) от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Бисквитките са складирани в паметта на вашия браузър и обикновено съдържат името на сървъра, от който бисквитката е изпратена, продължителността на валидност на бисквитката, идентификационен номер.

 

II.     Бисквитки, използвани в уебсайта 
• Сесийни „бисквитки“ - този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
• Постоянни „бисквитки“ - те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид „бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
• „Бисквитки“ на трета страна - на нашия уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.


 
III. Управление на бисквитките

Повечето от съвременните браузъри по подразбиране са настроени така, че да приемат инсталирането на бисквитки, но Вие можете да премахнете/изтриете или блокирате бисквитките, по което и да е време от Вашето устройство, като актуализирате настройките на браузъра. Можете също така да настроите Вашия браузър да приема или отхвърля бисквитки при всеки отделен случай, преди тяхното инсталиране. 

Използването на бисквитки или на подобни технологии от всички уебсайтове, които се явяват доставчици от трета страна на рекламно съдържание, е подчинено на тяхната собствена политика по отношение на бисквитките.

За управлението на бисквитките по Ваш избор конфигурацията на всеки браузър е различна. Тя е описана в менюто за помощ във Вашия браузър.

При настройка на Вашия браузър за отхвърляне на бисквитките е възможно определени функции или части от уебсайта да станат недстъпни.

Локация